Terms and conditions

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SERAFIN-CREATION

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy sklep internetowy [dalej: „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.serafin-creation.com Sprzedaż prowadzona jest w oparciu o niniejszy regulamin [dalej: „Regulamin”] z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie oraz w walucie euro i  dolar amerykański i są cenami brutto.

2. Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu,
  2. mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu
  3. poprzez wiadomość prywatną do strony facebookowej @serafincreation.pl
  4. telefonicznie pod numerem
 2. Zamówienia przez internet można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient musi podać:
  1. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  2. zamawiany towar,
  3. adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  4. sposób dostawy,
  5. sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 7. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 10. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.
 11. Czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (przedpłata) lub od złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze). Czas realizacji zamówienia niestandardowego zawierającego produkt tworzony według wskazówek Klienta to 10 dni roboczych.

3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  1. Przelewem bankowym – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,
  2. Gotówką przy odbiorze.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.
 2. Zamówione towary wysyłane są piatego dnia roboczego od dnia wpłynięcia środków na konto. Czas dostawy to:
  1. od 1 do 7 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. odbiór osobisty dostępny od piątego dnia po opłaceniu zamówienia, w godzinach i miejscu ustalanych indywidualnie.
 3. W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności.
 4. Koszty przesyłki dostępne na stronie dotyczą wysyłki na terenie Polski. W przypadku zamówienia z adresem wysyłki poza granicami RP prosimy o kontakt na maila info@serafin-creation.com w celu ustalenia indywidualnej wyceny.

5. Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie emaila na adres info@serafin-creation.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru, o ile towar nie nosi śladów użycia.
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W ciągu 4 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. W terminie 10 dni roboczych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi rok.
 2. Gwarancja ważna jest na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych wad niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie, itp.).
 5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 8. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
 9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.
 10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do siedziby firmy SERAFIN-CREATION ponosi Sklep, chyba, że reklamacja nie dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych produktu.
 11. Po weryfikacji wady w siedzibie SERAFIN-CREATION produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

8. Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.

9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego

Subscribe our newsletter

[contact-form-7 id="1302"]